نگاهی گذرا به عملکرد شهرداری آب‌پخش در دو سال گذشته + فیلم

شهرداری آب پخش در سال گذشته در راستای عمران و آبادانی شهر، ۲۷ پروژه عمران شهری را اجرا کرد و در سالجاری نیز ۱۱ پروژه عمران شهری در حال اجراست.

« صدای استان »؛ با توجه به وضعیت نابسامان بودجه ای کشور، اجرای ۳۸ پروژه عمران شهری در دو سال گذشته نشان از تلاش فراوان و پیگیری های مستمر شهردار و مجموعه شهرداری آب پخش دارد
کلیپ ،نگاهی گذرا به مهمترین پروژه های عمران شهری شهرداری آب پخش در دو سال گذشته است.

کلیک کنید